De Rümke Cursus 25 januari 2018

Over de Rümke cursusDe Rümke cursus is een halfjaarlijkse nascholingscyclus voor behandelaars die op een vernieuwende wijze praktisch toepasbare kennis naar de klinische praktijk wil brengen. Sprekers op de Rümke cursus zijn behandelaars die op vooruitstrevende wijze invulling geven aan hun klinische praktijk, die theorie gebruiken om praktische beslismomenten richting te geven, en die hun bevlogenheid willen delen met het publiek.

In de Rümke cursus staan praktische toepasbaarheid, klinische beelden, behandelprincipes en professionaliteit centraal.

In de eerste cyclusdag (25 januari 2018) ligt het accent op affectieve stoornissen, maar iedere cyclusdag biedt een brede bloemlezing van de psychiatrie.

Locatie en datumDe eerste cyclusdag van de Rümke cursus vindt plaats op donderdag 25 januari 2018 van 9.15 tot 17.15 uur.

Congrescentrum Antropia is centraal in Nederland gelegen pal naast station Driebergen Zeist en de A12. Het bijzondere gebouw ligt op een prachtig landgoed.

Adres: Congrescentrum Antropia , Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen.

De Rümke cursus is bedoeld voor psychiaters, GZ-psychologen en klinisch psychologen. Door de aandacht voor stoornissen in de levensloop ook voor kinder- en jeugdpsychiaters/psychologen en ouderenpsychiaters/psychologen geschikt.

Accreditatie (6 punten) bij NVvP, FGzPt en NIP.

De sprekers over de Rümke cursus

 • "Voorbeelden van onderliggende etiologie voor depressie zijn: autisme, zwakbegaafdheid, een beginnende neurocognitieve stoornis is gemist, of persoonlijkheidsproblematiek. Ik zal proberen te laten zien hoe je daarachter kunt komen en wat je juist wel en niet moet doen.”
  Prof. dr. Richard Oudevoshaar
 • “Ik wil een aantal klinische vignetten presenteren. Steeds van 60 jarigen aan het eind van hun werkzame leven die depressief worden. Na de de diagnose depressie is nog veel meer diagnostiek nodig dan men vaak denkt."
  Prof. dr. Richard Oudevoshaar
 • "De boodschap die ik wil meegeven is: een depressie is niet zo moeilijk vast te stellen. Het gaat om de onderliggende etiologie, omdat die de behandeling bepaalt. Ik laat daarvan voorbeelden zien, en onderbouw met RCT's welke behandelingen bij ogenschijnlijk dezelfde depressies anders uitpakken.”
  Prof. dr. Richard Oudevoshaar

Programma donderdag 25 januari 2018


Tijd

9.15-9.45

9.45-10.00

10.00-10.45

10.45-11.30

11.30-12.30

12.30-13.15

13.15-14.00

14.00-14.30

14.30-15.15

15.15-16.00

16.00-16.15

16.15-17.00

17.00-17.15

Onderdeel

Registratie en ontvangst

Dagopening

Keynote lecture

Klinische beelden

Lunch

Klinische beelden

Behandelprincipes

Pauze

Behandelprincipes

Behandelprincipes

Pauze

Professionaliteit

Eindconclusies

 Spreker

prof. dr. Rutger Jan van der Gaag

prof. dr. Damiaan Denys

prof. dr. Richard Oudevoshaar

dr. Pieter Troost

dr. Jeroen van Waarde

 –

dr. Koen Grootens

prof. dr. Jan van den Bout

 –

dr. Ron Hameleers

prof. dr. Rutger Jan van der Gaag

 Onderwerp

 –

 Dagopening

De scheidslijn tussen stoornis en normaal

Diagnose Depressie! Wat lig daaronder?

 –

Psychiatrie en LVB

Psychiatrie in het ziekenhuis

 –

Farmacotherapie en gedeelde besluitvorming bij bipolaire stoornis
Finesses van cognitieve gedragstherapie
 –

Hoe blijf je een bevlogen psychiater

Take home messages

Leerdoelen


Prof. dr. Damiaan Denys

De deelnemer kan passende en bewezen effectieve klinische diagnostiek, waaronder het gestructureerd diagnostisch interview, dimensionale en categorale vragenlijsten en klinische observaties, inzetten om onderscheid te maken tussen normaal en abnormaal, tussen stoornis en afwezigheid van stoornis

De deelnemer kan passende en bewezen effectieve therapeutische interventies inzetten op basis van de diagnostiek of passend afzien van klinische interventies

De deelnemer kent de rol van betekenisverlening (begrijpen) in de psychiatrie

De deelnemer kent de kracht en de beperkingen van het classificatiesysteem DSM-5, en kan wisselen tussen verschillende diagnostische perspectieven

Prof. dr. Richard Oude Voshaar

De deelnemer kent de differentiaaldiagnose van onderliggende oorzaken van zich met dezelfde symptomen presenterende affectieve stoornissen (waaronder persoonlijkheidsstoornissen zoals narcistische persoonlijkheidsstoornis, autismespectrumstoornissen, verworven stoornissen in de cognitieve functies zoals beginnende dementiële beelden en niet-verworven stoornissen in de cognitieve functies zoals lichte verstandelijke beperking)

De deelnemer weet wanneer nadere diagnostiek bij affectieve stoornissen nodig is en kan passende diagnostische instrumenten inzetten om onderliggende oorzaken helder te krijgen

De deelnemer kan afhankelijk van de onderliggende etiologie gedifferentieerde, passende en bewezen effectieve interventies inzetten

Dr. Pieter Troost

De deelnemer kent de definitie en klinische verschijningsvorm van lichte verstandelijke beperking gedurende de levensloop, kan de DSM-5 classificatie van LVB afzetten tegen de DSM-IV-classificatie, en kent het verschil tussen de diagnose LVB en een laag IQ

De deelnemer kent de diagnostische instrumenten die voor de diagnose en classificatie van (de ernst van) VB gebruikt worden

De deelnemer kan een beargumenteerde keuze maken ten aanzien van genetisch en somatische diagnostiek naar onderliggende oorzaken voor de LVB

De deelnemer kan algemene behandelprincipes en bewezen effectieve interventies inzetten bij mensen met een LVB, waaronder CGT, farmacotherapie en systemische behandeling

Dr. Jeroen van Waarde

De deelnemer heeft kennis van lichamelijke oorzaken van affectieve stoornissen, waaronder neurologische oorzaken zoals ruimte innemende processen, auto-immuun encefalitiden en algemeen internistische oorzaken

De deelnemer kan op kritische wijze omgaan met patiënten die door somatisch medisch specialisten somatisch zijn vrijgegeven maar toch psychische (affectieve) symptomen hebben die kunnen passen bij somatisch lijden

De deelnemer heeft kennis van de indicaties voor contact of verwijzing naar somstisch medisch specialisten en kan spoedzorg onderscheiden van niet-acute verwijzing

De deelnemer kent het verschil en met name de overlap van diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen in een ziekenhuissetting of GGZ-instelling

Prof. dr. H. C. Rümke

Dr. Koen Grootens

De behandelaar kent de indicaties en richtlijn voor starten met farmacotherapie, opvolgen van farmacotherapie en medicatiewijzigingen bij bipolaire stoornissen, bij zowel manische als depressieve episodes (inclusief stabiele en acute episodes)

De deelnemer kan gedeelde besluitvorming bij medicatie (met aandacht voor werking en bijwerking op de lange termijn) toepassen in de klinische praktijk

De deelnemer kent de evidentie van bijwerkingen van farmacotherapie bij bipolaire stoornissen op de lange termijn

De deelnemer kan farmacologische begrippen als therapeutische breedte, biologische beschikbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek m.b.t. de klinische praktijk hanteren en kent het receptorprofiel van stemmingsstabilisators

Prof. dr. Jan van den Bout

De deelnemer kent de achtergrond, inhoud en finesses van de verschillende generaties cognitieve gedragstherapie bij affectieve stoornissen

De deelnemer kan het generieke cognitieve model voor verschillende affectieve stoornissen (depressie, sociale angststoornis, gegeneraliseerde angststoornis) schetsen

De deelnemer kan het generieke stoornis gebonden cognitieve model gebruiken om een gepersonaliseerd cognitief model op te stellen (inclusief leergeschiedenis, kerncognities, activerende gebeurtenissen, functie analyse, betekenisanalyse, etc)

De deelnemer kan het gepersonaliseerd cognitieve model gebruiken in vastgelopen behandelingen

Dr. Ron Hameleers

De deelnemer heeft kennis van de professionele vaardigheden rondom leiderschap, oplossingsgericht werken, autonomie en plezier die kunnen bijdragen aan de omgang met hoge werkdruk, persoonlijke ambities, beperkte tijd en ervaren stress

De deelnemer heeft kennis van persoonlijke eigenschappen zoals perfectionisme, omgang met stressvolle en onzekere ervaringen en kent manieren om hiermee om te gaan

De deelnemer kent manieren om bij zichzelf en bij zijn/haar eigen bevlogenheid voor het vak te blijven en inspiratie te blijven vinden

Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag

De deelnemer heeft de opgedane kennis rondom diagnostiek, behandeling, praktijkvoering en professionaliteit geïntegreerd en kan deze in de klinische praktijk tot uitvoer brengen

De deelnemer weet waar aanvullende informatie te vinden is voor verdere verdieping, bestendiging en implementatie van de opgedane kennis

Aanmelden


Kosten

Professional


Reguliere inschrijving: 345 euro.

Korting? Breng de Rümke cursus bij 3 collega’s onder de aandacht en betaal 295 euro in plaats van 345.

Inschrijven op congresdag zelf: 395 euro.

AIOS/GZ-IO/GIOS/Student


AIOS, GZ-psychologen in opleiding, klinisch (neuro) psychologen in opleiding en studenten: 285 euro. Korting? Breng de Rümke cursus bij 3 collega’s onder de aandacht en betaal tot november 2017 255 euro in plaats van 285 euro.

Nu inschrijven

Online betaling (iDeal of Creditcard)

Betalen is mogelijk met iDeal, creditcard, automatische incasso of bankoverschrijving.

 

Betalen met iDeal of Creditcard

Betalen met automatische incasso

Als u liever gebruik maakt van automatische incasso, vul dan het onderstaande contactformulier in.


  Betalen met bankoverschrijving

  Als u liever gebruik maakt van bankoverschrijving, maak dan 325/295/285/255 euro over op NL09 ABNA 0499 6099 56 t.n.v. Dreamlands Design o.v.v. uw naam, instelling en ‘Rumke’. Vul ook het onderstaande contactformulier in.


   De Rümke cursus. Een nieuwe kijk op praktisch klinische nascholing.

   • Praktisch. Klinisch relevant. Passie voor onderwijs.
   • Klinische beelden. Behandelprincipes. Professionaliteit.
   • Inspirerende onderwerpen. Engagerende sprekers.
   • Voor en door clinici.

   Wie was Rümke?

   Henricus Cornelus (Hen) Rümke was een vooraanstaand Nederlands psychiater en hoogleraar die in 1893 in Leiden werd geboren en in 1967 te Zürich overleed. Rümke heeft veel betekend voor zijn vakgebied en verwierf internationale erkenning voor de Nederlandse psychiatrie.

   Wie was Rümke (uitgebreid)

   Henricus Cornelus (Hen) Rümke was een vooraanstaand Nederlands psychiater en hoogleraar die in 1893 in Leiden werd geboren en in 1967 te Zürich overleed. Rümke heeft veel betekend voor zijn vakgebied en verwierf internationale erkenning voor de Nederlandse psychiatrie. Rümke weigerde zich door zijn brede interesse vast te leggen op een specifiek gebied en publiceerde – als eerste – verschillende Nederlandstalige boeken gericht op klinische, praktische psychiatrie.

   Rümkes vader was huisarts en zijn keuze om in 1911 geneeskunde te gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam lag daarom voor de hand. Na het behalen van zijn diploma volgde hij een opleiding tot zenuwarts in de Amsterdamse Valeriuskliniek onder leiding van prof. Leendert Bouman. Hier ontmoette hij Nelly Bakker, ook arts-assistent, met wie hij in 1921 trouwde. Zij kregen twee zonen en een dochter.

   Omdat Bouman toen geen promotierecht had, promoveerde Rümke op 5 juni 1923 bij prof. Cornelis Winkler, houder van de leerstoel neurologie en psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, op het proefschrift Phaenomenologische en klinisch-psychiatrische studie over geluksgevoel. Zijn dissertatie was de eerste behoorlijke Nederlandse publicatie over het gebruik van de fenomenologische methode in de psychiatrie en hij vestigde hiermee zijn naam internationaal.

   Wederom zorgde zijn mentor Leendert Bouman, die inmiddels hoogleraar in Utrecht was, voor een belangrijke stap in Rümke’s loopbaan door hem in 1933 voor te dragen als conservator van de Utrechtse psychiatrische en neurologische kliniek en bijzonder hoogleraar in de ontwikkelingspsychologie. Rümke had toen reeds drie keer naast een hoogleraarspost gegrepen, omdat hij door zijn brede interesse weigerde zich toe te leggen op een specifiek vakgebied. Na het overlijden van Bouman in 1936 werd diens leerstoel gesplitst en werd Rümke gevraagd de leerstoel psychiatrie te bekleden. In de naoorlogse periode legde Rümke zich in zijn werk vooral toe op de plaatsbepaling van zijn vakgebied als gevolg van de vele ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg.

   In 1953 was Rümke een jaar rector magnificus in Utrecht. Na zijn emeritaat is hij nog een jaar gasthoogleraar geweest aan de tegenwoordige Universiteit van Michigan te Ann Arbor (VS). Rümke stierf in 1967 te Zürich tijdens een lezingencyclus door Duitsland en Zwitserland.

   Contact

   Stuur een email naar info@rumkecursus.nl

   Hou me op de hoogte!

    Algemene voorwaarden

    De website verzamelt geen cookies.

    De website maakt gebruik van een beveiligde verbinding middels het SSL en https protocol.

    De sprekers, lunch, horeca, congresgelegenheid, audiovisuele ondersteuning en congresorganisatie worden geheel bekostigd uit inschrijfgelden. De Rümke cursus wordt niet gesponsord door de farmaceutische industrie of derden. Dreamland Design organiseert en verwerkt de betalingen van de Rümke Cursus (rekeningnummer NL09 ABNA 0499 6099 56; KvK nummer 60574070).

    Bij annulering wordt de helft van de inschrijfkosten gerestitueerd tot 1 maand voor congresdatum, daarna is geen restitutie meer mogelijk.

    De door gebruikers opgegeven email adressen en andere persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor gerichte mailing voor de Rümke cursus.

    Bij keuze voor automatische afschrijving geeft de gebruiker de Rümke cursus toestemming voor eenmalige afschrijving van 325 euro. Wanneer voor korting geopteerd wordt middels opgeven van 3 email adressen van potentieel geïnteresseerde collegae, wordt eenmalig 295 euro afgeschreven na nagaan van de email adressen. Bij duidelijk invalide mailadressen geeft de gebruiker toestemming voor eenmalige afschrijving van het niet-gereduceerde tarief. AIOS-sen en studenten betalen het gereduceerde tarief van 195. Bij zeer grote belangstelling is het mogelijk dat bezoekers die het student/AIOS tarief betaald hebben plaats moeten nemen op de balustrade. Voor AIOS-sen en studenten is er geen accreditatie, maar wel een bewijs van deelneming (op verzoek).

    Accreditatie bij de NVvP, GGzPt en NIP is alleen mogelijk wanneer de congresbezoeker aanwezig is op de congresdag en zijn/haar handtekening achterlaat bij binnenkomst of verlaten van het congres.

    Naslaginformatie

    Meer van de sprekers lezen? Ga naar Psychiatrienet of Uitgeverij de Tijdstroom